تبلیغات
مكتب امام علی علیه السلام - آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

نویسنده :علی عباس زاده
تاریخ:پنجشنبه 5 مرداد 1396-07:21 ق.ظ

آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

خـواننده گرامی سؤال کرده است که قرآن به ‌طور آشکار می گوید خداوند به شیطان اعلام کرد‌ که‌ راهی بـر بـندگان حـقیقی من نداری در صورتی که شیطان بر حضرت آدم راه یـافت و او را فـریب داد بـا ایـن که آن حضرت عـلاوه بر‌ اینکه‌ از بندگان واقعی خدا بود‌، یکی‌ از برگزیدگان خدا نیز به شمار می رود. کسی که مقام برگزیدگی (صفی اللّه) بدست آورد، ناچار مرحله ی عبودیت واقعی را طی نموده است.

بخش اعتقادات تبیان

شیطان

نظریه داروین درست است؟

آقای حسن احمدی دانش ‌آموز دبیرستان تقی ‌زاده شهرستان تـبریز‌ شـرحی‌ در‌ پیـرامون فرضیه ی «داروین» نوشته و اظهار داشته که طبق تئوری مزبور اصل انسان یک نوع میمون‌ بـوده است، در صورتیکه کتاب آسمانی مسلمانان برخلاف آن گواهی می دهد و به طور آشکار‌ می گوید نسل انـسان به وسیله ی‌ آدم‌ و حواء بـوجود آمـده؛ خلقت آدم و همسرش از گل بوده است.

پاسخ:

فرضیه ی «داروین» در قرن نوزدهم میلادی غوغای فوق العاده ‌ای در کشورهای اروپا برپا کرد. با اینکه یا فرضیه ی طبیعی بیش‌ نبود، و با اساس خداشناسی کوچکترین منافاتی نداشت -مـع الوصف- تا اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم دستاویز مادیون و پیروان فلسفه ی «ماتریالیسم» بود.

ولی چیزی نگذشت که آن  قدر و عظمت از دست‌ رفت‌ و با ضربات شکننده‌ ای رو به رو گردید. تا جائی که هم‌ اکنون پیروان مـکتب «دارویـنیسم» که عده ی آنان بسیار ناچیز است، در برابر فرضیه ‌های نو ظهور و آزمایش های علمی و اشکالات دندان ‌شکن که از طرف دانشمندان‌ علوم‌ طبیعی ابراز شده است، و تشریح و تحلیل این موضوع صفحات زیادتری لازم دارد؛ و در آینده نزدیکی هـم (بـه خواست خدا) در بخش «عقائد و مذاهب» خوانندگان گرامی مشکلاتی دینی خود را با ما‌ در‌ میان بگذارید، هرگونه سؤال در پیرامون عقائد دینی خود دارید برای ما بنویسید متن سؤال و پاسخ در صفحات این بـخش مـنعکس می گردد و هرگاه سؤال جنبه ی خصوصی داشته باشد کتباً‌ جواب‌ داده‌ می شود.

راجع به همین قسمت به طور‌ کافی‌ و مبسوط‌ بحث خواهد شد، لذا از نوشتن پاسخ مشروح خودداری می کنیم...

ولی اشخاصی که بخواهند فعلا از وضـع ایـن فـرضیه و اشکالات و گفتگوهائی که‌ در‌ پیرامون‌ آن ایـراد نـموده ‌اند، مـطلع شوند به کتاب «فیلسوف ‌نماها» بخش‌ «داروینیسم‌» مراجعه نمایند، در این کتاب به قدر کافی درباره ارزش این نظریه و اشکالات آن بحث شده است.

جـیزهائی که وسیله ی عبرت است و نکات آموزنده دارد، باید در هـر جـا بـه یک مناسبت‌ به میان‌ بیاید تا دل های غافل از‌ آن‌ درس هائی‌ از عبرت فرا گیرند‌ شاید‌ یکی از علل تکرار‌ بعضی‌ از سرگذشت ها مانند سرگذشت «آدم و موسی» در قرآن شـریف هـمین باشد.

کیفیت نماز خـواندن‌ و روزه گـرفتن‌ در قطب

آقای محمد باقر دیانت دانش ‌آموز سال شـشم ریـاضی‌ راجع به طرز نماز خواندن در نقاط قطب که روزهای آنجا شش ماه و شب ها نیز به همین اندازه می باشد، سؤال‌ نموده‌ اسـت‌. پاسـخی که بـرای این مسئله گفته می شود، اختصاص به صورت مزبور ندارد بلکه‌ هـرچه‌ از نقاط معتدله به سوی قطب برویم، اوضاع شب و روز عوض می شود، و تدریجاً اختلاف شب و روز زیاد‌ می شود‌ تا‌ آنجا که در قـطبین مـدت شـب و روز به شش ماه می رسد.

پاسخ:

آنچه‌ میان‌ دانشمندان‌ معروف است این است که: چـنین شـخصی باید یکی از شهرها را که در نقاط معتدله واقع‌ است‌ در‌ نظر بگیرد یعنی ملاحظه کند که در آن فصل و در آن مـاه، حـد مـتوسط‌ مقدار‌ شب و مقدار روز در نقاط معتدله در چه حدود است سپس به آن اندازه‌ روزه‌ بـگیرد‌. مـثلا اگر حد متوسط فاصله طلوع فجر تا مغرب در آن فصل در مناطق‌ مزبور‌ 14 ساعت است، مـقدار 14 سـاعت امـساک کند و اگر ساعت مورد اطمینانی برای تعیین‌ این‌ مقدار ندارد احتیاط کند و کمی بـیشتر امـساک نماید تا یقین پیدا کند و اگر به زحمت بیفتد‌ در‌ این مورد به ظن و گمان عـمل کـند.

عـلت تکرار برخی از آیات و قصص‌ در‌ قرآن‌

آقای حسین منوچهری می نویسد: آیه «فاذا سوتیه و نفخت فـیه مـن روحی فقعوا له ساجدین» (هنگامی که‌ آدم‌ را‌ ساختم و از روح خود در او دمیدم همگی بر او سجده کنید‌)

ایـن‌ آیـه در قـرآن مجید در سوره ی «حجر» آیه ی 29 و در سوره ی «ص» آیه ی 72 به یک عبارت تکرار‌ شده‌ است در صورتی که تکرار گـاهی به زیبائی کلام لطمه می زند.

پاسخ:

تکرار‌ در‌ صورتی لطمه به زیبائی کلام می زند که در‌ یـک‌ جـا‌ و یـک زمان باشد، ولی تکرار یک جمله‌ در‌ دو مقام کوچکترین ضرری ندارد، چه بسا یک قانون علمی و فـلسفی در جـاهای‌ مـختلف‌ برای استشهاد و استدلال ذکر می شود‌ و در‌ هر جا‌ برای‌ منظوری‌ تکرار می گردد.

آنچه‌ میان‌ دانشمندان‌ معروف است این است که: چـنین شـخصی باید یکی از شهرها را که در نقاط معتدله واقع‌ است‌ در‌ نظر بگیرد یعنی ملاحظه کند که در آن فصل و در آن مـاه، حـد مـتوسط‌ مقدار‌ شب و مقدار روز در نقاط معتدله در چه حدود است سپس به آن اندازه‌ روزه‌ بـگیرد‌. مـثلا اگر حد متوسط فاصله طلوع فجر تا مغرب در آن فصل در مناطق‌ مزبور‌ 14 ساعت است، مـقدار 14 سـاعت امـساک کند و اگر ساعت مورد اطمینانی برای تعیین‌ این‌ مقدار ندارد احتیاط کند و کمی بـیشتر امـساک نماید تا یقین پیدا کند و اگر به زحمت بیفتد‌ در‌ این مورد به ظن و گمان عـمل کـند.

اسـاسا قـرآن یک کتاب‌ تبلیغی‌ است و اساس تبلیغ بر توضیح و تکرار است تا درست در دل ها جای‌ بگیرد‌. تـکرار یـک قضیه آن هم با عبارات‌ گوناگون در نقاط مختلف‌ تأثیر‌ روانی خاصی در روح انسان‌ مـی گذارد‌.

جـیزهائی که وسیله ی عبرت است و نکات آموزنده دارد، باید در هـر جـا بـه یک مناسبت‌ به میان‌ بیاید تا دل های غافل از‌ آن‌ درس هائی‌ از عبرت فرا گیرند‌ شاید‌ یکی از علل تکرار‌ بعضی‌ از سرگذشت ها مانند سرگذشت «آدم و موسی» در قرآن شـریف هـمین باشد.

علاوه بر این‌ غـالبا‌ هـر یکی از ایـن تـکرارها دارای‌ نکاتی‌ است که‌ در‌ بقیه‌ وجود نـدارد و ایـن خود‌ گاهی ایجاب می کند که متن یک داستان به منظور هدف های مختلف و نـکات گـوناگون تکرار شود. ناگفته‌ نماند‌ تکرار جـمله یا آیه علاوه بـر‌ ایـنکه‌ در‌ بعضی‌ از‌ موارد اشکال ندارد،‌ از‌ مـحسنات کـلام نیز بشمار می رود زیرا موجب تأکید تأثیر بیشتر می گردد و این قبیل تکرارها هـم در‌ فـارسی‌ و هم‌ در ادبیات عربی فراوان اسـت.

مـفسرین قـرآن‌ مجید‌ در‌ تفسیر‌ سـوره ی‌ الرحـمن‌ که جمله «فبای آلاء ربـکما تـکذبان» در مقام تعداد نعمت‌ های خدا سی و یک مرتبه تکرار داشته است، مطالب مشروحی نوشته ‌اند و شواهد بـسیاری از قـصائد عرب که مشتمل بر‌ تکرار یـک جـمله یا یـک مـصرع اسـت آورده‌اند. از جمله در طی قـصیده ‌ای که عدی بن ربیعه دائی امرء القیس در مرثیه برادرش کلیب سروده است بیست مرتبه این جـمله‌ تـکرار‌ شده است (علی ان لیس عدلا مـن کـلیب)

آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

خـواننده گرامی سؤال کرده است که قرآن به ‌طور آشکار می گوید خداوند به شیطان اعلام کرد‌ که‌ راهی بـر بـندگان حـقیقی من نداری در صورتی که شیطان بر حضرت آدم راه یـافت و او را فـریب داد بـا ایـن که آن حضرت عـلاوه بر‌ اینکه‌ از بندگان واقعی خدا بود‌، یکی‌ از برگزیدگان خدا نیز به شمار می رود. کسی که مقام برگزیدگی (صفی اللّه) بدست آورد، ناچار مرحله ی عبودیت واقعی را طی نموده است.

پاسخ:

آنچه خـدا‌ به شیطان‌ خاطر نشان ساخت اینست که وی‌ نمی تواند‌ بندگان حقیقی او را اغواء کند و کردارهای زشت و حرام را در نظر آنان زیبا حلوه هد، و در نتیجه آنها را از شاهراه ایمان و اطاعت به سوی کفر و معصیت بکشاند.

عملی که در‌ بهشت‌ از حـضرت آدم سـر زد یک عمل شیطانی نبود تا بدین وسیله شیطان راه به او پیدا کند، بلکه یک ترک اولائی بوده است.

دانشمندان بزرگ اسلام اثبات کرده‌اند که انبیاء معصوم‌ هستند‌. خوانندگان گرامی‌ می ‌توانند شرح بـیشتر ایـن مطلب را در کتاب (تنزیه الانبیاء) اثر گرانبهای سید مرتضی که از دانشمندان‌ نامی شیعه است، بخوانند.

مجموع وسائل سعادت

امام صادق علیه السّلام‌ می فرماید‌:(مـا‌ کـل من اراد شیئا قدر علیه و لا کـل مـن قدر علی شی‌ء وفق له،و لا کل من ‌‌وفق‌ اصاب له موضعا فاذا اجتمع النیة و القدرة و التوفیق و الاصابة فهنکاک تعجب السعادة نقل‌ از‌ بحار‌ الانوار جلد 17).

عملی که در‌ بهشت‌ از حـضرت آدم سـر زد یک عمل شیطانی نبود تا بدین وسیله شیطان راه به او پیدا کند، بلکه یک ترک اولائی بوده است.

تمام کـسانی کـه تصمیم بر مطلبی مـی ‌گیرند قـدرت انجام آن را ندارند،و همه‌ کسانی که قدرت دارند موفق نمی‌ شوند و همه کسانی که موفق می ‌گردند به هدف واقعی‌ نمی رسند، بنابراین هرگاه تصمیم‌ و قدرت‌ و توفیق و اصابت به هدف جمع شود وسائل سعادت جـمع شـده است!
منبع:

ما و خوانندگان/ ایا فرضیه داروین صحیح است؟ ؛ مجله «درس هایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1339، سال دوم - شماره 4

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:29 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis cuantos mg hay cialis canada on line cialis online nederland cialis generico what is cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 100 mg 30 tablet cialis generika cialis from canada acheter du cialis a geneve
cialisbuys.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:35 ب.ظ

With thanks, I appreciate this!
cialis arginine interactio 200 cialis coupon cialis mit grapefruitsaft tadalafil generic usa cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis pills order generic cialis online cialis without a doctor's prescription cialis for sale south africa
Generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:54 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of write ups.

viagra buy online how to buy viagra without a prescription buy viagra online cheap buy viagra for women uk buy viagra buy viagra mexico buy viagra in china order cheap viagra buy viagra pills online uk is sildenafil generic
http://cialissi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:31 ب.ظ

Thank you, An abundance of knowledge!

cialis 05 generic cialis 20mg tablets callus side effects of cialis wow look it cialis mexico buy online cialis 5mg can i take cialis and ecstasy cialis daily new zealand generic cialis soft gels cialis tablets
cialis buy australia
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:48 ب.ظ

Wonderful stuff, Thank you.
price cialis best cialis 5 mg para diabeticos acquisto online cialis cialis 20 mg effectiveness cialis online acquisto online cialis cialis dosage cialis rezeptfrei cialis wir preise can i take cialis and ecstasy
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:06 ب.ظ

Great content. Thanks.
cialis kaufen bankberweisung cialis y deporte cialis price in bangalore where do you buy cialis generic cialis review uk buy original cialis what is cialis we like it safe cheap cialis cialis generico lilly fast cialis online
Viagra 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:02 ب.ظ

Cheers! A good amount of posts.

buy viagra prescription uk pharmacy online viagra viagra cheap uk viagra to buy uk buy viagra without how to get viagra online buy cheapest viagra online cheapest viagra with prescription where to buy viagra without prescription where can you purchase viagra
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 08:34 ب.ظ

Appreciate it, Numerous data!

purchase once a day cialis india cialis 100mg cost achat cialis en itali buy cialis sample pack american pharmacy cialis cialis great britain cialis italia gratis cialis 5 mg para diabeticos cialis patent expiration acheter cialis meilleur pri
Cialis 20 mg
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:33 ق.ظ

Thank you! Plenty of tips.

cialis dosage amounts cialis great britain we like it safe cheap cialis cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis herbs cialis price thailand cialis from canada non 5 mg cialis generici cialis coupons
Buy generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:02 ب.ظ

You said it nicely..
only now cialis 20 mg non 5 mg cialis generici viagra or cialis tadalafilo free generic cialis we recommend cialis info cialis preise schweiz cialis 10mg prix pharmaci cialis en 24 hora cialis 20mg
wongvtaeunfwuz.jimdo.com
شنبه 7 مرداد 1396 01:52 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
ronniharteau.hatenablog.com
جمعه 6 مرداد 1396 08:54 ب.ظ
That is very attention-grabbing, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look ahead to in quest of extra of your magnificent post.
Also, I have shared your web site in my social
networks
How long do you grow during puberty?
جمعه 6 مرداد 1396 06:50 ب.ظ
Thank you for any other informative website. Where else could I get
that type of information written in such an ideal approach?
I've a challenge that I am simply now running on, and I have been on the glance out
for such info.
Where are the femur tibia and fibula?
جمعه 6 مرداد 1396 08:46 ق.ظ
If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies therefore he must be pay a quick visit this
web page and be up to date daily.
پونه
پنجشنبه 5 مرداد 1396 01:04 ب.ظ
خیلی خوبه واقعا خوشم اومد.به منم سر بزن حتما حتما ، می تونیم با هم تبادل لینک داشته باشیمومنتظرم مرسی
ترانه
پنجشنبه 5 مرداد 1396 10:22 ق.ظ
سلام عزیزم وبلاگ خیلی قشنگی دارید آیا دوست داری وبلاگت را به هزاران كاربر اینترنت معرفی كنید

همین امروز لینك خود را ثبت كنید تا 1000 بازدید رایگان فقط تا آخر سال دریافت كنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر