تبلیغات
مكتب امام علی علیه السلام - آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

نویسنده :علی عباس زاده
تاریخ:پنجشنبه 5 مرداد 1396-07:21 ق.ظ

آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

خـواننده گرامی سؤال کرده است که قرآن به ‌طور آشکار می گوید خداوند به شیطان اعلام کرد‌ که‌ راهی بـر بـندگان حـقیقی من نداری در صورتی که شیطان بر حضرت آدم راه یـافت و او را فـریب داد بـا ایـن که آن حضرت عـلاوه بر‌ اینکه‌ از بندگان واقعی خدا بود‌، یکی‌ از برگزیدگان خدا نیز به شمار می رود. کسی که مقام برگزیدگی (صفی اللّه) بدست آورد، ناچار مرحله ی عبودیت واقعی را طی نموده است.

بخش اعتقادات تبیان

شیطان

نظریه داروین درست است؟

آقای حسن احمدی دانش ‌آموز دبیرستان تقی ‌زاده شهرستان تـبریز‌ شـرحی‌ در‌ پیـرامون فرضیه ی «داروین» نوشته و اظهار داشته که طبق تئوری مزبور اصل انسان یک نوع میمون‌ بـوده است، در صورتیکه کتاب آسمانی مسلمانان برخلاف آن گواهی می دهد و به طور آشکار‌ می گوید نسل انـسان به وسیله ی‌ آدم‌ و حواء بـوجود آمـده؛ خلقت آدم و همسرش از گل بوده است.

پاسخ:

فرضیه ی «داروین» در قرن نوزدهم میلادی غوغای فوق العاده ‌ای در کشورهای اروپا برپا کرد. با اینکه یا فرضیه ی طبیعی بیش‌ نبود، و با اساس خداشناسی کوچکترین منافاتی نداشت -مـع الوصف- تا اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم دستاویز مادیون و پیروان فلسفه ی «ماتریالیسم» بود.

ولی چیزی نگذشت که آن  قدر و عظمت از دست‌ رفت‌ و با ضربات شکننده‌ ای رو به رو گردید. تا جائی که هم‌ اکنون پیروان مـکتب «دارویـنیسم» که عده ی آنان بسیار ناچیز است، در برابر فرضیه ‌های نو ظهور و آزمایش های علمی و اشکالات دندان ‌شکن که از طرف دانشمندان‌ علوم‌ طبیعی ابراز شده است، و تشریح و تحلیل این موضوع صفحات زیادتری لازم دارد؛ و در آینده نزدیکی هـم (بـه خواست خدا) در بخش «عقائد و مذاهب» خوانندگان گرامی مشکلاتی دینی خود را با ما‌ در‌ میان بگذارید، هرگونه سؤال در پیرامون عقائد دینی خود دارید برای ما بنویسید متن سؤال و پاسخ در صفحات این بـخش مـنعکس می گردد و هرگاه سؤال جنبه ی خصوصی داشته باشد کتباً‌ جواب‌ داده‌ می شود.

راجع به همین قسمت به طور‌ کافی‌ و مبسوط‌ بحث خواهد شد، لذا از نوشتن پاسخ مشروح خودداری می کنیم...

ولی اشخاصی که بخواهند فعلا از وضـع ایـن فـرضیه و اشکالات و گفتگوهائی که‌ در‌ پیرامون‌ آن ایـراد نـموده ‌اند، مـطلع شوند به کتاب «فیلسوف ‌نماها» بخش‌ «داروینیسم‌» مراجعه نمایند، در این کتاب به قدر کافی درباره ارزش این نظریه و اشکالات آن بحث شده است.

جـیزهائی که وسیله ی عبرت است و نکات آموزنده دارد، باید در هـر جـا بـه یک مناسبت‌ به میان‌ بیاید تا دل های غافل از‌ آن‌ درس هائی‌ از عبرت فرا گیرند‌ شاید‌ یکی از علل تکرار‌ بعضی‌ از سرگذشت ها مانند سرگذشت «آدم و موسی» در قرآن شـریف هـمین باشد.

کیفیت نماز خـواندن‌ و روزه گـرفتن‌ در قطب

آقای محمد باقر دیانت دانش ‌آموز سال شـشم ریـاضی‌ راجع به طرز نماز خواندن در نقاط قطب که روزهای آنجا شش ماه و شب ها نیز به همین اندازه می باشد، سؤال‌ نموده‌ اسـت‌. پاسـخی که بـرای این مسئله گفته می شود، اختصاص به صورت مزبور ندارد بلکه‌ هـرچه‌ از نقاط معتدله به سوی قطب برویم، اوضاع شب و روز عوض می شود، و تدریجاً اختلاف شب و روز زیاد‌ می شود‌ تا‌ آنجا که در قـطبین مـدت شـب و روز به شش ماه می رسد.

پاسخ:

آنچه‌ میان‌ دانشمندان‌ معروف است این است که: چـنین شـخصی باید یکی از شهرها را که در نقاط معتدله واقع‌ است‌ در‌ نظر بگیرد یعنی ملاحظه کند که در آن فصل و در آن مـاه، حـد مـتوسط‌ مقدار‌ شب و مقدار روز در نقاط معتدله در چه حدود است سپس به آن اندازه‌ روزه‌ بـگیرد‌. مـثلا اگر حد متوسط فاصله طلوع فجر تا مغرب در آن فصل در مناطق‌ مزبور‌ 14 ساعت است، مـقدار 14 سـاعت امـساک کند و اگر ساعت مورد اطمینانی برای تعیین‌ این‌ مقدار ندارد احتیاط کند و کمی بـیشتر امـساک نماید تا یقین پیدا کند و اگر به زحمت بیفتد‌ در‌ این مورد به ظن و گمان عـمل کـند.

عـلت تکرار برخی از آیات و قصص‌ در‌ قرآن‌

آقای حسین منوچهری می نویسد: آیه «فاذا سوتیه و نفخت فـیه مـن روحی فقعوا له ساجدین» (هنگامی که‌ آدم‌ را‌ ساختم و از روح خود در او دمیدم همگی بر او سجده کنید‌)

ایـن‌ آیـه در قـرآن مجید در سوره ی «حجر» آیه ی 29 و در سوره ی «ص» آیه ی 72 به یک عبارت تکرار‌ شده‌ است در صورتی که تکرار گـاهی به زیبائی کلام لطمه می زند.

پاسخ:

تکرار‌ در‌ صورتی لطمه به زیبائی کلام می زند که در‌ یـک‌ جـا‌ و یـک زمان باشد، ولی تکرار یک جمله‌ در‌ دو مقام کوچکترین ضرری ندارد، چه بسا یک قانون علمی و فـلسفی در جـاهای‌ مـختلف‌ برای استشهاد و استدلال ذکر می شود‌ و در‌ هر جا‌ برای‌ منظوری‌ تکرار می گردد.

آنچه‌ میان‌ دانشمندان‌ معروف است این است که: چـنین شـخصی باید یکی از شهرها را که در نقاط معتدله واقع‌ است‌ در‌ نظر بگیرد یعنی ملاحظه کند که در آن فصل و در آن مـاه، حـد مـتوسط‌ مقدار‌ شب و مقدار روز در نقاط معتدله در چه حدود است سپس به آن اندازه‌ روزه‌ بـگیرد‌. مـثلا اگر حد متوسط فاصله طلوع فجر تا مغرب در آن فصل در مناطق‌ مزبور‌ 14 ساعت است، مـقدار 14 سـاعت امـساک کند و اگر ساعت مورد اطمینانی برای تعیین‌ این‌ مقدار ندارد احتیاط کند و کمی بـیشتر امـساک نماید تا یقین پیدا کند و اگر به زحمت بیفتد‌ در‌ این مورد به ظن و گمان عـمل کـند.

اسـاسا قـرآن یک کتاب‌ تبلیغی‌ است و اساس تبلیغ بر توضیح و تکرار است تا درست در دل ها جای‌ بگیرد‌. تـکرار یـک قضیه آن هم با عبارات‌ گوناگون در نقاط مختلف‌ تأثیر‌ روانی خاصی در روح انسان‌ مـی گذارد‌.

جـیزهائی که وسیله ی عبرت است و نکات آموزنده دارد، باید در هـر جـا بـه یک مناسبت‌ به میان‌ بیاید تا دل های غافل از‌ آن‌ درس هائی‌ از عبرت فرا گیرند‌ شاید‌ یکی از علل تکرار‌ بعضی‌ از سرگذشت ها مانند سرگذشت «آدم و موسی» در قرآن شـریف هـمین باشد.

علاوه بر این‌ غـالبا‌ هـر یکی از ایـن تـکرارها دارای‌ نکاتی‌ است که‌ در‌ بقیه‌ وجود نـدارد و ایـن خود‌ گاهی ایجاب می کند که متن یک داستان به منظور هدف های مختلف و نـکات گـوناگون تکرار شود. ناگفته‌ نماند‌ تکرار جـمله یا آیه علاوه بـر‌ ایـنکه‌ در‌ بعضی‌ از‌ موارد اشکال ندارد،‌ از‌ مـحسنات کـلام نیز بشمار می رود زیرا موجب تأکید تأثیر بیشتر می گردد و این قبیل تکرارها هـم در‌ فـارسی‌ و هم‌ در ادبیات عربی فراوان اسـت.

مـفسرین قـرآن‌ مجید‌ در‌ تفسیر‌ سـوره ی‌ الرحـمن‌ که جمله «فبای آلاء ربـکما تـکذبان» در مقام تعداد نعمت‌ های خدا سی و یک مرتبه تکرار داشته است، مطالب مشروحی نوشته ‌اند و شواهد بـسیاری از قـصائد عرب که مشتمل بر‌ تکرار یـک جـمله یا یـک مـصرع اسـت آورده‌اند. از جمله در طی قـصیده ‌ای که عدی بن ربیعه دائی امرء القیس در مرثیه برادرش کلیب سروده است بیست مرتبه این جـمله‌ تـکرار‌ شده است (علی ان لیس عدلا مـن کـلیب)

آیـا شـیطان مـی تواند به انبیاء راه پیدا کند؟

خـواننده گرامی سؤال کرده است که قرآن به ‌طور آشکار می گوید خداوند به شیطان اعلام کرد‌ که‌ راهی بـر بـندگان حـقیقی من نداری در صورتی که شیطان بر حضرت آدم راه یـافت و او را فـریب داد بـا ایـن که آن حضرت عـلاوه بر‌ اینکه‌ از بندگان واقعی خدا بود‌، یکی‌ از برگزیدگان خدا نیز به شمار می رود. کسی که مقام برگزیدگی (صفی اللّه) بدست آورد، ناچار مرحله ی عبودیت واقعی را طی نموده است.

پاسخ:

آنچه خـدا‌ به شیطان‌ خاطر نشان ساخت اینست که وی‌ نمی تواند‌ بندگان حقیقی او را اغواء کند و کردارهای زشت و حرام را در نظر آنان زیبا حلوه هد، و در نتیجه آنها را از شاهراه ایمان و اطاعت به سوی کفر و معصیت بکشاند.

عملی که در‌ بهشت‌ از حـضرت آدم سـر زد یک عمل شیطانی نبود تا بدین وسیله شیطان راه به او پیدا کند، بلکه یک ترک اولائی بوده است.

دانشمندان بزرگ اسلام اثبات کرده‌اند که انبیاء معصوم‌ هستند‌. خوانندگان گرامی‌ می ‌توانند شرح بـیشتر ایـن مطلب را در کتاب (تنزیه الانبیاء) اثر گرانبهای سید مرتضی که از دانشمندان‌ نامی شیعه است، بخوانند.

مجموع وسائل سعادت

امام صادق علیه السّلام‌ می فرماید‌:(مـا‌ کـل من اراد شیئا قدر علیه و لا کـل مـن قدر علی شی‌ء وفق له،و لا کل من ‌‌وفق‌ اصاب له موضعا فاذا اجتمع النیة و القدرة و التوفیق و الاصابة فهنکاک تعجب السعادة نقل‌ از‌ بحار‌ الانوار جلد 17).

عملی که در‌ بهشت‌ از حـضرت آدم سـر زد یک عمل شیطانی نبود تا بدین وسیله شیطان راه به او پیدا کند، بلکه یک ترک اولائی بوده است.

تمام کـسانی کـه تصمیم بر مطلبی مـی ‌گیرند قـدرت انجام آن را ندارند،و همه‌ کسانی که قدرت دارند موفق نمی‌ شوند و همه کسانی که موفق می ‌گردند به هدف واقعی‌ نمی رسند، بنابراین هرگاه تصمیم‌ و قدرت‌ و توفیق و اصابت به هدف جمع شود وسائل سعادت جـمع شـده است!
منبع:

ما و خوانندگان/ ایا فرضیه داروین صحیح است؟ ؛ مجله «درس هایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1339، سال دوم - شماره 4

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis pills
دوشنبه 3 تیر 1398 12:05 ق.ظ

Kudos! I like it!
online cialis cheap cialis cialis et insomni no prescription cialis cheap when will generic cialis be available cialis 20 mg cialis dosage amounts click here cialis daily uk cialis savings card buy cialis
http://vietina.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:39 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of posts.

cialis sicuro in linea cialis usa cost only best offers 100mg cialis cialis dose 30mg cialis rezeptfrei cialis prezzo al pubblico tarif cialis france buy original cialis cialis bula cialis 20 mg
how many mg of cialis should i take
شنبه 1 تیر 1398 12:41 ق.ظ

Seriously many of good tips.
cialis coupons cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance cost of cialis per pill safe site to buy cialis online cialis generic tadalafil buy buy cialis safe dosage for cialis we use it 50 mg cialis dose cialis pills price each
cialis manufactured in india
جمعه 31 خرداد 1398 08:35 ق.ظ

Valuable facts. Thanks a lot.
cialis vs viagra generic cialis pill online cialis canada rx cialis para comprar buy cialis sample pack buy cialis sample pack trusted tabled cialis softabs wow cialis 20 cialis in sconto 40 mg cialis what if i take
http://liabalcomp.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:46 ب.ظ

Regards! A lot of forum posts!

cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg cost calis brand cialis nl wow cialis tadalafil 100mg canadian discount cialis sublingual cialis online cialis kamagra levitra preis cialis 20mg schweiz generic cialis tadalafil
http://liteno.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:34 ب.ظ

You actually reported it fantastically!
cialis tablets for sale cialis 20mg prix en pharmacie enter site very cheap cialis cialis bula generic cialis pill online generic cialis pill online callus cialis 5mg billiger cipla cialis online cialis daily new zealand
Cialis 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Seriously a lot of useful info!
cialis side effects order cialis from india free cialis price cialis best cialis dose 30mg cialis y deporte female cialis no prescription cialis australia org buy cialis online nz ou acheter du cialis pas cher
generic cialis discount
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:32 ق.ظ

Kudos, Ample write ups!

recommended site cialis kanada cialis daily reviews price cialis per pill cialis pas cher paris cialis pills cialis online nederland price cialis wal mart pharmacy cuanto cuesta cialis yaho cialis pas cher paris walgreens price for cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:03 ق.ظ

Wonderful postings. Thanks!
cialis kaufen wo where to buy cialis in ontario wow look it cialis mexico cialis generico postepay free cialis cialis herbs cialis generico lilly cialis generico where cheapest cialis generic cialis in vietnam
cialis 30 day trial coupon
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:07 ق.ظ

With thanks. I enjoy it!
no prescription cialis cheap comprar cialis 10 espa241a cialis super acti prescription doctor cialis cialis kaufen wo discount cialis prix cialis once a da online prescriptions cialis cialis for sale in europa prescription doctor cialis
cialis no prescription
شنبه 25 خرداد 1398 09:23 ب.ظ

Kudos, An abundance of facts!

cialis online cialis e hiv are there generic cialis where cheapest cialis generic cialis at the pharmacy safe site to buy cialis online cialis tablets australia buy cialis online legal we recommend cialis info cialis baratos compran uk
http://chansater.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:20 ق.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of content.

cialis baratos compran uk ou trouver cialis sur le net generic cialis at walmart acheter du cialis a geneve we recommend cialis info we recommend cialis info cialis italia gratis cialis taglich cialis for daily use female cialis no prescription
http://osagas.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:13 ب.ظ

Many thanks! A lot of info!

only now cialis 20 mg overnight cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci wow cialis tadalafil 100mg cialis prezzo al pubblico cialis flussig cialis generic tadalafil buy cialis for sale in europa cialis free trial cialis sicuro in linea
cialis with 2 days delivery
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:51 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis super acti cialis cuantos mg hay when will generic cialis be available cialis generique order generic cialis online only best offers 100mg cialis cialis pills in singapore free generic cialis cialis et insomni we recommend cheapest cialis
Cialis canada
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:53 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis taglich the best choice cialis woman generic cialis soft gels cialis ahumada cialis tablets for sale how to purchase cialis on line we choice cialis uk cialis herbs cialis 20mg preis cf acheter cialis kamagra
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:37 ق.ظ

Regards. Quite a lot of forum posts.

cialis sicuro in linea cialis daily cialis baratos compran uk cialis 30 day trial coupon cialis efficacit only now cialis for sale in us cialis 20mg preis cf cialis name brand cheap cialis 5 mg scheda tecnica cialis for bph
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:54 ب.ظ

You explained this adequately.
cialis 5 effetti collaterali warnings for cialis free cialis cialis kaufen wo generico cialis mexico buy cialis what is cialis cialis qualitat wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg tablets
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:31 ب.ظ

Excellent content. Thanks!
cialis professional from usa we like it safe cheap cialis cialis generisches kanada cialis herbs cialis herbs look here cialis order on line cialis y deporte bulk cialis tadalafil generic cialis savings card
viagra 25mg
شنبه 18 خرداد 1398 04:26 ق.ظ

Remarkable things here. I'm very happy to peer your article. Thanks a lot and I'm taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 07:51 ق.ظ

Many thanks! Fantastic information!
pharmacy canada reviews online drug store canadian pharmacies-24h how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacys prescriptions from canada without canada medications buy best canadian pharmacies online drugstore online reviews northwest pharmacies mail order
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 12:13 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis lowest price generic cialis 20mg tablets cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich achat cialis en europe cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily new zealand cialis coupons cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:00 ب.ظ

Awesome data. Cheers!
cialis 5 mg funziona wow cialis tadalafil 100mg cialis uk we use it cialis online store cuanto cuesta cialis yaho acheter cialis meilleur pri cialis taglich enter site 20 mg cialis cost cialis rckenschmerzen cialis purchasing
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:16 ب.ظ

Thanks, I like it.
generic cialis cialis venta a domicilio cialis para que sirve cialis generique 5 mg purchase once a day cialis how to purchase cialis on line cialis 20mg preis cf only here cialis pills cialis arginine interactio cialis generico postepay
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:43 ق.ظ

You said that really well!
cialis 05 cialis 5 mg para diabeticos acheter du cialis a geneve wow cialis tadalafil 100mg buy cialis cheap 10 mg get cheap cialis interactions for cialis cialis 10 doctissimo buying cialis in colombia buy cialis online nz
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:19 ب.ظ

Thank you! I enjoy it!
cialis 5 mg funziona canada discount drugs cialis cialis side effects dangers cialis official site cialis wir preise cialis official site prix cialis once a da cialis coupons chinese cialis 50 mg cialis 5 mg effetti collateral
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:15 ق.ظ

Effectively voiced indeed. !
cialis ahumada il cialis quanto costa rezeptfrei cialis apotheke cialis australia org cialis pills in singapore effetti del cialis only best offers cialis use can i take cialis and ecstasy cialis without a doctor's prescription cialis 200 dollar savings card
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 08:22 ب.ظ

Whoa tons of very good facts!
cialis generico en mexico cialis prezzo in linea basso buy name brand cialis on line side effects of cialis we choice cialis pfizer india cialis kaufen wo prix cialis once a da sublingual cialis online cialis canada chinese cialis 50 mg
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Many thanks. A good amount of content!

cialis per paypa tadalafil generic side effects for cialis cialis prices does cialis cause gout look here cialis cheap canada viagra or cialis trusted tabled cialis softabs dosagem ideal cialis generico cialis mexico
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful stuff.
cialis super kamagra no prescription cialis cheap get cheap cialis deutschland cialis online no prescription cialis cheap venta de cialis canada recommended site cialis kanada cialis rckenschmerzen cialis soft tabs for sale only best offers 100mg cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:20 ق.ظ

You actually suggested this really well!
click now buy cialis brand where to buy cialis in ontario wow cialis 20 dose size of cialis generic low dose cialis precios de cialis generico cialis for bph how do cialis pills work buy cialis cheap 10 mg generic cialis at the pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30