تبلیغات
مكتب امام علی علیه السلام - علی در بستر شهادت!

علی در بستر شهادت!

نویسنده :علی عباس زاده
تاریخ:سه شنبه 10 مرداد 1396-07:09 ق.ظ

علی در بستر شهادت!

در گوشه ‌ای از این زمین وسیع و پهناور‌، در‌ خانه ‌ای‌ از خانه ‌های ساده کـوفه، بـدنی در بـستر بیماری افتاده است، بدنی که بیش از شصت‌ و سه سال از عمرش نگذشته است و پنجاه و سه سـال در راه‌ ترویج حق‌ و حقیقت رنج ها برده و سختی ها‌ کشیده‌، و تلخی ها چشیده است.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
علی در بستر شهادت

بدنی کـه در اوائل جوانی‌ و در چند سال آخـر عـمر در میدان های جنگ مبارزه ‌های پرشور داشته، و میدان رزم را آسایشگاه‌ خود می دانسته، و بسیاری از دلیران و شجاعان را که‌ با حق سر پیکار داشته ‌اند به خاک افکنده، و در چند مورد ضربت های سخت خورده است، بدنی که در عبادتگاه خویش از خـوف خداوند مرتعش و لرزان بوده؛ و در شب های تاریک از سوز دل‌ با ایمانش‌ ناله ‌ها کشیده، و از چشمان‌ حق بینش اشک ها ریخته و گفته است: ولادعن مقلتی کعین ماء نضب معینها، مستفرغة دموعها (نهج البلاغه نامه ی 45:-تـرجمه:آنـقدر اشـک می ریزم که چشمه ی چشمانم خشک‌ گردد.)

بدنی که برای راحتی دیگران خود را بـه رنج و تـعب می انداخته، و روی خاک‌ در‌ کنار خاک نشینان برای نوازش آنها می ‌نشسته است، بدنی که در ایام انزوا برای آباد کردن زمین‌ و ترویج کشاورزی به دست خود فعالیت ها کرده، و مشقّت‌ ها برده، بدنی که غذایش در‌ زمـان‌ سـلطنت و حکومتش بیش از دو قرص نان نبوده، و در زمستان و تابستان بیش از دو قطعه‌ لباس خشن نمی‌ پوشیده است، -الاوان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه و من‌ طعمه بقرصیه‌‌ (نهج‌ البلاغه‌ نامه  45 ترجمه:-آگاه باشید،پیشوای شما از پوشش دنیا به‌ دو قطعه‌ لباس خود و از خـوراک بـه دو قـرص نان خویش قناعت کرده است.)

بدنی‌ که‌ بستر خشن را بر بستر‌ نـرم‌ و لطـیف‌ ترجیح می داده و خاک نشینی را بر کاخ نشینی اختیار می کرده، و در زمان خلافت و سلطنت خود آن قدر جامه ی خود را وصله می زده‌‌ که‌ از‌ وصله کننده ی آن شرم داشته است؛ لقد رقعت‌ مدرعتی‌ هذه حـتی اسـتحییت‌ مـن راقعها (نهج البلاغه خـطبه 158‌ تـرجمه‌ لباس‌ خود را بقدری وصله کردم که دیگر از وصله کننده آن‌ شرم‌ دارم.)

این بدن به سبب ضربتی که بدست یکی از سـنگدل‌ ترین مـردم جـهان بدان وارد آمده، ناتوان‌ و رنجور‌ گشته‌، و در بستر خود افتاده است، از چـشمان پر فروغش برق حقیقت می جهد و از‌ پیشانی‌ نورانی‌ او نور ایمان و معنویت می درخشد؛ این بدن بدن، امیر مؤمنان علی بن ابـیطالب‌ عـلیه‌ السـلام‌ است‌.

روحی که شصت و سه سال است در این بدن شریف اسـیر و گـرفتار است؛ از‌ هوا‌ لطیف‌ تر و شفاف‌ تر، و از دریاهای وسیع و مواج وسیع ‌تر و مواج ‌تر؛ و از آسمان های پهناور پهناورتر است‌‌ و در‌ عین‌ حال کـه در زنـدان بـدن گرفتار است؛ در فضای بیکران؛ و عالم ماوراء طبیعت در‌ پرواز‌، و به عالم عقول و مجردات پیوسته اسـت- و صـحبوا الدنـیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی،(نهج البلاغه شماره ی 147‌ از‌ کلمات‌ قصار، ترجمه: با‌ بـدن هائی‌ در دنـیا زیستند که‌‌ جان های‌ آنها به محل بالاتر وابـسته اسـت.) و اینک‌ که‌ لحظات‌ اخیر زندان بدن را می گذراند، و در انتظار مـرگ‌ دقـیقه شـماری می کند؛ و با لبخند به استقبال آن‌ می رود‌، با دلی آرام و نفسی مطمئن و خاطری‌ شاد آماده ی پرواز است؛ فـقط غـبار‌ تن‌ است‌ که حجاب چهره ‌اش گشته؛ و بین او و مقصدش حائل‌ شده. هر لحظه انـتظار مـی کشد کـه از‌ این‌ چهره‌ پرده برافکند، و این مرغ خوش الحان از قفس‌ آزاد شده و به سوی روضه ی‌ رضوان‌ که چـمن او و وطـن مألوف اوست، بال بگشاید.

او چون تشنه کامی که در بیابان هولناکی‌ به سراغ‌ آب زلال برود، در ایـن بـیابان وحـشتناک‌ دنیا بدنبال آب حیات مرگ‌ می شتافت‌، که با نوشیدن آن به زندگی نورانی و جاودانی‌ برسد‌، و الله‌ مافجانی مـن المـوت وارد کرهته،ولا طالع‌ انکرته‌،و ما کنت الا کقارب‌ ورد،و طالب وجد-و ما عند الله خیر للابـرار.(نـهج البلاغه شماره 23 از رسائل و کتب؛ به خدا‌ سـوگند‌ هـیچ یک از نشانه های‌ مرگ‌ بر‌ من وارد‌ نشد‌ که‌ از آن نگران و ناراضی‌ باشم؛ و من مـثل کـسی بودم که شبانه در طلب آب بـاشد و آن را بیابد؛ و در جـستجوی‌ مـطلوبش‌ بـاشد و به آن برسد.)

علی ناراحت است که دنیا او را نشناخت؛ و حقیقت وی را درک نکرد، و مزاج‌ منحرف مـحیط نتوانست عدالت او را هضم کند، و جمعی از اصحاب‌ نادان‌ و منافقش به تحریک‌ دشمنان برای ساقط کردن حکومت عدالت پرورش کوشش ها کردند؛ و توطئه ‌ها نمودند.

عـلی‌(علیه السلام) از‌ ایـن جهت مسرور و خوشدل است که‌ از‌ این دنیای‌ آلوده‌، از‌ این دنیای خشک و بی‌ عاطفه از این‌ دنیای‌ خشن و تـندخو، از ایـن دنـیای تلخ و ناگوار، چشم می پوشد و برای‌ همیشه از‌ رنج‌ عذاب آسوده می شود، و این جـهان فـریبنده‌ و بی ‌ارزش را برای اهلش‌ وا می گذارد‌ از این جهت شاد و خرم‌ است‌! اما از جهات دیگر محزون و غمگین می باشد، غـمگین اسـت که: پس از وی‌ آئین‌ ظلم‌ بر عدالت حکومت‌ مـی‌ کند‌؛ و نـفاق‌ بی ‌ایمانی‌ بر‌ حقیقت و ایمان چیره‌ می گردد‌، و ضعیفان و زیردستان زیر چکمه ی استبداد و سـتم مـحو و نابود می ‌شوند، و گردنکشان زورمند بر جـان و مال و ناموس مردم‌ مـسلط‌ مـی‌ گردند‌؛ و حکومت بی‌ آلایش و عدالت‌ پرور اسلامی بـه سـلطنت و امپراطوری‌‌ ظالمانه‌ تغییر‌ شکل‌ می دهد‌؛ و حاشیه ‌نشینان‌ حکومت که با آزار مردم و ستمکاری بر زیـردستان‌ پایـه ‌های حکومت جبارانه را استوار می کنند؛ مـحترم و مـقرب مـی ‌شوند؛ و افراد آلوده و هوسباز و ظـریف و خـوش ‌مشرب جلوه می ‌کنند، و مردم عـدالت خـواه‌ و منصف ذلیل و زبون می گردند: یأتی علی الناس زمان لا یقرب فیه الا الماحل،ولا یظرف فیه الا الفـاجر؛ولا یـضعف‌ فیه لا المنصف.(شماره ی 102 از کلمات قصار نهج البلاغه،ترجمه-زمانی بر مردم خواهد آمـد کـه فقط حاشیه ‌نشینان حکومت‌ که‌ برای مردم‌ سعایت می ‌کنند مقرب درگاه می ‌شوند،و تنها اهل فسق و فجور ظریف و خوش مشرب جلوه می کنند؛و مردم عدالت خواه‌ ضعیف‌ و زبون می گردند.)

فرزند ابیطالب رنـج مـی برد که دور‌ نـمای‌ آیـنده ی تـاریک و پر رنج و عذاب مسلمین را مـی ‌بیند او به آینده ‌ای می نگرد که ثروتمندان به مستمندان رحم نمی ‌کنند؛ و از بذل مال به فقیران‌ و زیردستان دریغ مـی‌ نمایند و کـاخ ‌نشینان به خاک نشینان توجهی مبذول‌ ندارند‌ و آنـانکه‌ در نـاز و نـعمت غـرق شـده و در زندگی اسراف ها و تـبذیرها مـی کنند، با لقمه ی نانی صاحب جانی را زنده‌ نمی ‌کنند، و آنان که از فراوانی‌ ثروت‌ سرمست گشته‌ اند با دیناری انـسان‌ نـیمه‌ جـانی را از مرگ نجات نمی‌ دهند، و پول بی ‌جان را بر موجود جـاندار تـرجیح مـی‌ دهند؛ یـأتی عـلی‌ النـاس زمان عضوض؛یعض الموسر علی ما فی‌ یدیه‌ و لم یؤمر بذلک،قال‌ الله‌ تعالی‌ و لا تنسوا الفضل بینکم‌. (نهج البلاغه شـماره ی 468 از کـلمات قصار، ترجمه‌-زمان‌ سختی‌ برای مردم فرا می‌رسد که: ثروتمند آنچه در دست دارد سخت نگه می دارد درحالی‌که مأمور به بخل‌ و ‌‌امساک‌‌ نشده است،خـداوند فـرموده است:فضل و احسان را (دهش و بـخشش را)در بـین‌ خود‌ فراموش‌ نکنید.)

علی ناراحت است که دنیا او را نشناخت؛ و حقیقت وی را درک نکرد، و مزاج‌ منحرف مـحیط نتوانست عدالت او را هضم کند، و جمعی از اصحاب‌ نادان‌ و منافقش به تحریک‌ دشمنان برای ساقط کردن حکومت عدالت پرورش کوشش ها کردند؛ و توطئه ‌ها نمودند و

برای ویران ساختن سازمان خلافت بی ‌پیرایه و مظلوم نوازش تلاش ها بعمل آوردند، و برای دفع‌ شر‌ آنها جنگ های خونینی به وقوع پیوست؛ و از این رهـگذر ضـربه ‌های مهمی به پیکر اسـلام‌ وارد شـد، جمعی از‌ اصحاب‌ خشک و نادانش که نمی خواست با فشار و سر نیزه با آنها معامله کند در برابرش قیام کردند، و از این رو یک جریحه ی دیگر به بدن مجروحش وارد آمد.

او ناراحت بود که آن مردم‌ کم مـایه نـتوانستند ارزش حکومت ستم‌کش و ستمکش- پرورش را درک کنند ،و وقتی او را خواهند شناخت که دیگر فرصت از دست رفته است، غدا ترون ایامی؛و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی‌ بعد‌ خلو مکانی و قیام‌ غیری مقامی‌ (نهج البلاغه خطبه ی 147؛ترجمه-پس از من(ارزش)ایام‌ مرا‌ می ‌دانید‌؛ و از سرائر من آگاه می ‌شوید، و آنگاه که جای من خالی‌ شود و غیر من بـه جایم بنشیند مرا خواهید شناخت!)

فرزند ابیطـالب مـحزون است کـه: بعد از او زمانی می رسد که:هیچ چیز از حق پنهان ‌تر و هیچ چیز از باطل ظاهرتر نیست!،و دروغ بر‌ خدا‌ و رسول (صلی الله و علیه وآله) بـیش از هر چیز زیاد می گردد و محیط مذهبی کاملاً آلوده می شود، و زمام دین بـدست مـردم دنـیا پرست می افتد و از دین بنفع دنیای‌ خود استفاده می کنند و ارزش واقعی قرآن از‌ بین‌ می رود؛ و خوبی و معروف بی‌ ارزش جلوه می کند و مـنکرات ‌ ‌و زشـتی ‌ها خوب و محبوب می‌گردد: و انه سیأتی علیکم بعدی زمان لیس فیه‌ شی‌ء اخفی مـن الحـق و لا اظـهر من الباطل و لا اکثر من‌ الکذب‌ علی‌ الله و رسوله،و لیس عند اهل‌ ذلک‌ الزمان‌ سلعة ابور مـن الکتاب اذا تلی حق‌ تلاوته؛و لا اتفق منه اذا حرف عن مواضعه و لا فی البلاد شی‌ء انـکر من‌ المعروف‌‌ و لا‌ اعرف مـن المـنکر؛(نهج البلاغه خطبه ی 145،ترجمه-و بدون شک زمانی بعد از‌ من‌ برای‌ شما بیاید که هیچ چیز مخفی‌تر از حق و ظاهرتر از باطل‌ نباشد‌،و دروغ بر خدا و رسول(صلی الله و علیه وآله)بیش از هر چیز بـاشد و در نـزد مردم آنزمان متاعی کسادتر از‌ قرآن‌ آنگاه‌ که درست تلاوت(و معنی) شود نیست،و متاعی رواج‌تر از قرآن آنگاه که‌ از‌ مواضع‌ خود(معانی واقعی)تحریف شود یافت نخواهد شد و در بلاد مسلمین چیزی نـاشناس‌تر از‌ مـعروف‌(نیکی‌) و شناساتر از منکر(بدی) نخواهد بود!)

فرزند ابیطـالب مـحزون است کـه: بعد از او زمانی می رسد که:هیچ چیز از حق پنهان ‌تر و هیچ چیز از باطل ظاهرتر نیست!،و دروغ بر‌ خدا‌ و رسول (صلی الله و علیه وآله) بـیش از هر چیز زیاد می گردد و محیط مذهبی کاملاً آلوده می شود، و زمام دین بـدست مـردم دنـیا پرست می افتد و از دین بنفع دنیای‌ خود استفاده می کنند و ارزش واقعی قرآن از‌ بین‌ می رود؛ و خوبی و معروف بی‌ ارزش جلوه می کند و مـنکرات ‌ ‌و زشـتی ‌ها خوب و محبوب می‌گردد.

پدر مهربان امت در بستر‌ بیماری‌ گاهی پرده‌ هائی از حوادث آینده را که رشته‌ ای از علم غیب است-از نظر می گذراند و به روزگار تلخ‌ و پر‌ حادثه ی آتیه مسلمین تأسف می خورد، و گاهی‌ وضع حاضر را در نظر مجسم می کند‌، و نگران‌ می شود‌، محیط سیاسی سـخت مـتشنج و آشفته‌ است. و اوضاع دینی و مذهبی در آستانه ی تغییر و تحول خطرناک‌ قرار‌ گرفته و جمعی از صحنه ‌سازها و سیاست بازهای کهنه ‌کار منتظر مرگ او هستند تا پس‌ از‌ وی‌ هرچه می توانند جولان کنند، با همه ی ایـن افـکار نـاراحت ‌کننده که بر مغزش وارد می شود از‌ یـتیمان‌ و مـستمندان‌ غـافل نیست؟ و گاه بیگاه سفارش های لازم را درباره ی آنها به فرزندانش می نماید، و در‌ عین‌ حال‌‌ که جان سبکبال وی آماده ی پرواز است؛ از توصیه ‌های سودمند که شایسته ی رهبر دلسوزی مـانند‌ اوسـت‌ دریـغ‌ نمی کند.

حتی درباره ی قاتل خود سفارش می فرماید کـه: کـاملا رعایت عدالت درباره ی او بشود اظهار تمایل می ند که او را ببخشند! رزندان و بستگان و شیعیان خاص امام در منتهای‌‌ نگرانی‌ و ناراحتی بـسر مـی برند، وقـتی که چند روز پیش تجهیز کرده است تا‌ دست‌ یاغیان‌ را کـوتاه سازد در حال بلاتکلیفی‌ و سرگردانی‌ هستند‌،و طبعا هر لحظه شایعاتی راجع به اینکه‌ حال‌ زعیم‌ بزرگ مسلمانان وخیم است بـین مـردم و مـخصوصا بین سربازها که آماده ی فرمان هستند‌ منتشر می رود؛ او هم طـبعا‌ راجـع‌ بقشون عظیمی‌ که‌ تجهیز‌ شده و مقصدی که در پیش دارند‌ سخت‌ نگران است.

درست است که آن قـائد بـرگ به عللی که ذکر شد‌ بی‌اندازه‌ ناراحت و غمگین است،ولی‌ او چون‌ از همان آغاز عـمر‌ خـط‌ سـیر خود را تعیین کرده‌،و بغیر‌ از حق راهی و بغیر از حقیقت‌ هدفی نداشته-علی مع الحق یـدور مـعه‌ کـیفما‌ دار از این رو دلگرمی به همراهی‌ با‌ حق‌ و عدالت داشت؛ و چون‌ روح‌ عظیم و نفس ملکوتی وی‌ هـمواره‌ بـه نور معنویت منور و از زلال حقیقت‌ سیراب و سرشار است، جان باصفای او از این جهت‌ سرسبز‌ و خرم است، و ارتـوی مـن عـذب‌ فرات‌ سهلت‌ له موارده‌؛فشرب‌ نهلا.(نهج‌ البلاغه‌ خطبه ی85-ترجمه‌:از آب گوارائی(زلال حقیقت)که رسیدن بآن بـرای‌ او آسـان شـده قبل از دیگران نوشیده،و سیراب گشته است.)

از اینرو در این حال با اینکه غصه ‌های فراوان و نگرانی های گـوناگون از بـدی‌ وضع حاضر و تشنج محیط سیاسی و آینده ی تاریک‌ مسلمین سطح ظاهر دل او را‌ سخت‌ متلاطم‌ کـرده‌، و چـشم‌ گـریان فرزندان و بستگانش‌ قلب‌ حساس او را آزار می دهد؛ ولی در عین حال در اعماق‌ روح و دل با ایمان خود یک‌ نوع‌ آرامش‌ و کامیابی و سـعادت مـخصوصی را احساس می کند،و در‌ یک نوع انبساط و ابتهاج خاصی غرق است که‌: عـالم کـثیف مـاده را برای اهلش می گذارد و می‌گذرد،و دل مشتاق و روح سبک سیر او شاد و خرم است کـه:از جـهان تنگ و محدود طبیعت‌ آزاد شده، و به سوی جهان بی ‌نهایت و عالم‌ ابدیت‌ و فضای نور و بهجت و سرور بال‌ می‌ گشاید.

خـرم آن روز کزین منزل ویران بروم‌ راحت جان طلبم وز پی جانان بروم‌ دلم از وحشت زندان سـکندر بـگرفت‌ رخت بر بندم و تا‌ ملک‌ سلیمان بـروم!

در ایـن لحـظات اخیر که چشم به جهان دیگر گشوده؛و سـرگرم حـضور وصال بود؛ دیگر توجهی به اشک و آه و ناله فرزندان ننمود‌؛و لبخندی‌ که برای وی خـیلی شـیرین‌،و برای‌ جهان اسلام بسیار تـلخ بـود بر لبـهایش نـقش بـست،و در میان اشک ‌ریزان،و آه سوزان‌ فرزندانش برای هـمیشه چـشم از دنیا فرو بست؛ و دست از‌ جهان‌ برافشاند،و عالم اسلام را‌ در‌ یک غم و ماتم عـمیق و غـیر قابل جبرانی فرو برد،درود گرم شـیعیانت بر روان پاکت‌ باد؛ای فـرزند ابـی طالب؛سلام عاشقانه ی تشنگان حـق و عـدالت نثار آستان قدست باد ای‌ شهید‌ حق و عدالت!.
منبع:

علی در بستر شهادت! نوشته؛ صالحی نجف آبادی،نعمت الله، مجله «درسهایی از مکتب اسلام » اسفند 1339، سال سوم - شماره 1

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 04:57 ق.ظ

You said it perfectly.!
prescription doctor cialis cialis 20mg preis cf cialis 20 mg cut in half cialis soft tabs for sale cialis kaufen wo cialis in sconto cialis dosage amounts brand cialis nl bulk cialis cialis pills price each
cialis prescription
شنبه 1 تیر 1398 10:20 ب.ظ

Thanks a lot, Ample postings!

how does cialis work cialis 5mg prix free cialis il cialis quanto costa free cialis cialis qualitat wow cialis 20 cialis dose 30mg cialis uk next day get cheap cialis
http://neuprotum.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:30 ق.ظ

Wonderful material, Cheers.
cialis pills price each cialis online get cheap cialis opinioni cialis generico cialis dosage cialis generico online tadalafilo cialis prices trusted tabled cialis softabs we recommend cheapest cialis
purchase cialis online without prescription
جمعه 31 خرداد 1398 01:46 ب.ظ

With thanks, I enjoy this!
generico cialis mexico cialis therapie precios de cialis generico calis generic cialis order a sample of cialis try it no rx cialis cialis en mexico precio cialis taglich ou trouver cialis sur le net
cialis pills at walmart
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:52 ب.ظ

Amazing lots of good info!
cialis qualitat warnings for cialis cialis side effects dangers buying cialis in colombia american pharmacy cialis cialis generic tadalafil buy where to buy cialis in ontario cialis 200 dollar savings card wow cialis 20 get cheap cialis
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:19 ق.ظ

Nicely spoken genuinely! !
cialis usa cost buy cialis online nz cialis daily reviews generic for cialis miglior cialis generico tadalafilo precios cialis peru buy brand cialis cheap ou acheter du cialis pas cher warnings for cialis
Cialis prices
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:53 ق.ظ

You revealed it adequately.
buying cialis overnight we use it 50 mg cialis dose generic cialis pill online tesco price cialis cialis lilly tadalafi cialis name brand cheap canada discount drugs cialis are there generic cialis estudios de cialis genricos cialis dose 30mg
http://pyverho.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:35 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis australian price cialis price thailand cialis prezzo in linea basso cialis sicuro in linea cialis kaufen buy cialis where cheapest cialis cialis daily dose generic sublingual cialis online cialis generisches kanada
Generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

Incredible all kinds of very good info!
cialis mit grapefruitsaft 200 cialis coupon acheter du cialis a geneve price cialis wal mart pharmacy 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil 20mg cialis 5 mg para diabeticos comprar cialis navarr tesco price cialis cialis online holland
cialis online nederland
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:07 ق.ظ

Whoa many of very good info!
cialis dosage order generic cialis online cialis alternative import cialis interactions for cialis weblink price cialis comprar cialis 10 espa241a buy cialis uk no prescription where to buy cialis in ontario cialis generico online
http://entecca.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:19 ق.ظ

Reliable stuff. With thanks!
cialis herbs only now cialis for sale in us cialis reviews preis cialis 20mg schweiz cialis ahumada look here cialis cheap canada online cialis cialis lowest price brand cialis generic rezeptfrei cialis apotheke
http://orresli.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:16 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate it.
dosagem ideal cialis overnight cialis tadalafil cialis generique 5 mg cialis sans ordonnance venta cialis en espaa generic cialis enter site 20 mg cialis cost tadalafilo cialis online nederland cialis 100mg suppliers
http://predterve.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:00 ب.ظ

Regards. Lots of forum posts.

trusted tabled cialis softabs achat cialis en suisse generic for cialis cialis 10 doctissimo cialis 20mg prix en pharmacie cialis coupons printable we use it 50 mg cialis dose cialis y deporte buy generic cialis we recommend cialis best buy
http://wacihand.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:53 ق.ظ

Incredible a good deal of beneficial material.
cialis generico in farmacia buy cheap cialis in uk cialis dose 30mg cialis super kamagra sialis cialis daily where to buy cialis in ontario buy generic cialis walgreens price for cialis sublingual cialis online
enter site 20 mg cialis cost
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:39 ب.ظ

Point effectively considered!!
cialis daily new zealand we choice cialis pfizer india cialis savings card cialis y deporte tadalafil 5mg costo in farmacia cialis cialis for sale can i take cialis and ecstasy cialis canada on line low dose cialis blood pressure
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 08:55 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of knowledge.

cialis online buy cialis online legal cialis coupons printable cialis generico online cialis diario compra cialis bula buy cheap cialis in uk cialis 50 mg soft tab cost of cialis cvs we recommend cialis info
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:56 ق.ظ

You actually explained this exceptionally well.
we use it cialis online store we choice cialis pfizer india cialis taglich cialis billig cialis australia org online prescriptions cialis safe dosage for cialis buy online cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft cialis pills boards
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 09:49 ب.ظ

Whoa a lot of wonderful info!
cialis generic availability buying brand cialis online cialis 50 mg soft tab cialis side effects price cialis best price cialis per pill side effects for cialis cialis 5 mg effetti collateral prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo al pubblico
how much is viagra at walgreens
شنبه 18 خرداد 1398 04:26 ق.ظ

I was extremely pleased to find this web site. I need to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and I have you saved to fav to check out new information in your site.
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:47 ب.ظ

You actually explained it very well!
canadian cialis prescription doctor cialis click here take cialis cialis 05 5 mg cialis coupon printable buy cialis online nz cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo in linea basso buy cheap cialis in uk cialis patent expiration
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Many thanks, I appreciate it.
cialis ahumada cialis venta a domicilio cialis kaufen wo dose size of cialis prix de cialis cialis rckenschmerzen cialis online deutschland cialis 20 mg cost enter site very cheap cialis deutschland cialis online
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:07 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
cost of cialis cvs tadalafil generic cialis 5 mg para diabeticos buy cialis sample pack generic cialis at walmart cialis prezzo di mercato generic cialis at walmart viagra cialis levitra cialis farmacias guadalajara cialis cost
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:38 ب.ظ

You've made the point.
price cialis wal mart pharmacy buy online cialis 5mg 200 cialis coupon overnight cialis tadalafil cialis side effects free cialis cialis professional from usa cialis dose 30mg prix de cialis we use it 50 mg cialis dose
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:45 ق.ظ

Regards! Numerous content!

comprar cialis 10 espa241a buy cialis rezeptfrei cialis apotheke trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg cut in half cialis kamagra levitra buy cialis sample pack cialis generico cialis 5 mg funziona cialis kamagra levitra
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:08 ق.ظ

Seriously loads of superb tips!
cialis tablets venta de cialis canada how do cialis pills work buy cialis online legal cuanto cuesta cialis yaho cialis generico in farmacia cialis 5mg billiger only best offers cialis use interactions for cialis we recommend cialis info
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:13 ق.ظ

You actually stated it effectively!
cialis pills price each cialis pills comprar cialis navarr cialis for sale recommended site cialis kanada cialis dose 30mg cialis dosage india cialis 100mg cost tesco price cialis cialis generic
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:39 ب.ظ

Thanks. Loads of content.

cialis generico in farmacia cialis prices in england cialis prices buy name brand cialis on line generic cialis in vietnam female cialis no prescription canadian discount cialis generic cialis 20mg tablets cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen bankberweisung
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:32 ق.ظ

You actually said this superbly.
cialis per paypa viagra cialis levitra cialis 10 doctissimo precios de cialis generico how to purchase cialis on line cialis side effects rezeptfrei cialis apotheke cialis 10mg prix pharmaci price cialis wal mart pharmacy where cheapest cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:47 ب.ظ

You actually mentioned that perfectly!
venta cialis en espaa acheter du cialis a geneve generic cialis tadalafil buying cialis overnight cialis generisches kanada cialis generic tadalafil buy low cost cialis 20mg cialis for daily use cialis generic buying cialis overnight
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 10:33 ق.ظ

Thank you. An abundance of content!

click here take cialis only here cialis pills generic cialis with dapoxetine only here cialis pills cialis taglich cialis 100 mg 30 tablet order generic cialis online achat cialis en itali cialis e hiv cialis preise schweiz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30